Regulamin subskrypcji
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI PRENUMERATY MAGAZYNU TATERNIK
Niniejszy Regulamin określa zasady szczególne świadczenia Usługi Prenumeraty Magazynu
Taternik na rzecz Użytkownika Sklepu Internetowego. Do świadczenia Usługi Magazynu Taternik
znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego TATERNIK.ORG
Poprzez wypełnienie i doręczenie Sprzedawcy Formularza Zapisu Prenumerator poświadcza
zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu prenumeraty i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
§ 1
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie Prenumeraty pojęcia oznaczają:

 1. Publikacja- wydrukowana i oprawiona w okładkę wersja wydania książkowego lub
  czasopisma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu
  internetowego pomiędzy Subskrybentem a Wydawcą;
 2. Regulamin Prenumeraty- niniejszy Regulamin korzystania z Usługi Subskrypcji Magazynu
  Taternik
 3. Regulamin Sklepu -Regulamin Sklepu Internetowego Taternik, za pośrednictwem którego
  świadczona jest Usługa Subskrypcji;
 4. Rezygnacja- oświadczenie woli Subskrybenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży
  pojedynczej partii Publikacji doręczonych Subskrybentowi w ramach Subskrypcji.
  Rezygnacja wiąże się z powstaniem po stronie Subskrybenta obowiązku zwrotu doręczonej
  mu Publikacji na rzecz Wydawcy oraz poniesieniem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy
  sprzedanej. Ponawiające się Rezygnacje mogą być przyczyną rozwiązania Umowy
  Subskrypcji zawartej przez akceptację niniejszego Regulaminu Subskrypcji;
 5. Sprzedawca/Wydawca- TATERNIK.ORG, prowadzony jest przez Polski Związek
  Alpinizmu z siedzibą w Warszawie, ul. Corazziego 5/24, 00-087, NIP 527-21-39-619, KRS:
  0000097455
 6. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie Usługi Subskrypcji;
 7. Umowa Subskrypcji -umowa zawarta przez Sprzedawcę z Subskrybentem, na podstawie
  której świadczona jest Usługa Subskrypcji;
 8. Usługa Subskrypcji- usługa świadczona na rzecz Subskrybenta obejmująca cykliczną
  sprzedaż przez Wydawcę na rzecz Subskrybenta Publikacji Wydawcy (zgodnie z
  dokonanym przez Subskrybenta wyborem rodzaju Publikacji)
 9. Zamówienie- oświadczenie woli Subskrybenta o przyjęciu oferty Wydawcy na świadczenie
  określonego rodzaju Subskrypcji, wyrażone przez Subskrybenta w formie elektronicznej za
  pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepu internetowego lub w innej, zorganizowanej
  przez Wydawcę, formie. Wydawca rozpoczyna świadczenie Subskrypcji na rzecz
  Subskrybenta po otrzymaniu Zamówienia. Wraz ze złożeniem Zamówienia Subskrybent
  zostaje obowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Subskrypcji oraz
  Regulaminu Sklepu.
  § 2
  Postanowienia ogólne
 10. Regulamin Prenumeraty określa szczególne zasady świadczenia usługi Subskrypcji w
  Sklepie Internetowym Wydawcy. Do świadczenia usługi Subskrypcji znajdują zastosowanie
  również postanowienia Regulaminu Sklepu.
 11. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu Subskrypcji z treścią Regulaminu
  Sklepu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Subskrypcji.
  § 3
  Zasady składania Zamówienia
 12. Składając Zamówienie Prenumerator dokonuje wyboru rodzaju Subskrypcji w treści
  formularza, zaznaczając na stronie internetowej Sklepu internetowego Wydawcy rodzaj lub
  rodzaje zamawianej Subskrypcji. Wraz z złożeniem Zamówienia przez Subskrybenta
  dochodzi do zawarcia Umowy Subskrypcji. Potwierdzenie Zamówienia następuje w drodze
  wiadomości elektronicznej wysłanej przez Wydawcę na adres e-mail wskazany w
  formularzu zamówienia.
 13. Zamówione w ramach Prenumeraty Publikacje są nadawane przez Wydawcę na adres
  korespondencyjny wskazany przez Subskrybenta. Subskrybent jest uprawniony do
  aktualizowania swoich danych w trakcie obowiązywania Umowy Subskrypcji, w tym do
  zmiany właściwego adresu korespondencyjnego. Wskazany adres dostawy powinien
  znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; Wydawca zastrzega, że nie będzie
  realizował doręczeń Publikacji poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.
 14. W zależności od wybranego rodzaju Subskrypcji, Publikacje mogą być doręczane
  Subskrybentowi 1 raz w miesiącu (w przypadku czasopisma Przegląd Prawa
  Egzekucyjnego) albo nieregularnie, w zależności od tego, czy Wydawnictwo wydało
  Publikacje książkowe objęte usługą Subskrypcji w czasie następującym po zawarciu
  Umowy lub ostatniej przesyłce Publikacji.
  § 4
  Zasady realizacji Usługi Subskrypcji
 15. Wydawca zobowiązuje się do przesyłania Subskrybentowi wybranych rodzajowo przy
  składaniu Zamówienia Publikacji na wskazany przez Subskrybenta adres, przy czym
  Subskrybent będzie obowiązany albo do zapłaty ceny za doręczone mu Publikacje w
  terminie określonym fakturą VAT, następującym po doręczeniu Publikacji Subskrybentowi,
  albo do zwrotu Publikacji Wydawcy w razie Rezygnacji.
 16. Zawarcie Umowy sprzedaży Publikacji w ramach Usługi Subskrypcji wiąże się z
  obowiązkiem zapłaty ceny Publikacji, która zostanie ustalona przez Wydawcę z
  zastosowaniem zasad Regulaminu Subskrypcji
 17. W związku z doręczeniem przez Wydawcę Subskrybentowi Publikacji, Wydawca doręczy
  Subskrybentowi również fakturę VAT obejmującą kwotowo określony obowiązek zapłaty za
  Publikację w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Jeżeli Subskrybent wyraził
  zgodę na doręczanie mu faktur VAT w formie elektronicznej, Wydawca doręczy mu fakturę
  VAT w takiej formie na wskazany przez Subskrybenta adres e-mail.
 18. Jeżeli po otrzymaniu Publikacji Subskrybent złoży oświadczenie o Rezygnacji z danej
  Publikacji, Subskrybent nie ma obowiązku uiszczania na rzecz Wydawcy należności
  objętych fakturą VAT, jednak jest obowiązany do zwrotu otrzymanej Publikacji w stanie
  nienaruszonym w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  § 5
  Czas trwania Umowy Subskrypcji
 19. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta na czas oznaczony, który wynosi 13 miesięcy. We
  wskazanym czasie Stronom nie przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy za
  wypowiedzeniem.
 20. Z upływem ostatniego miesiąca świadczenia usługi umowa ulega automatycznemu
  przedłużeniu na czas nieoznaczony.
 21. Strony mogą rozwiązać Umowę zawartą na podstawie Regulaminu Subskrypcji na czas
  nieoznaczony poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia o wypowiedzeniu w formie
  dokumentowej pod rygorem nieważności, ze skutkiem następującym w terminie 14 dni od
  dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie Umowy. Oświadczenie
  Subskrybent dostarcza Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: info@taternik.org
 22. Subskrybent może złożyć oświadczenie o Rezygnacji z doręczonej mu Publikacji w terminie
  14 dni od dnia doręczenia, przy jednoczesnym obowiązku nadania do Wydawcy przesyłki
  zwrotnej zawierającej daną Publikację w w/w terminie. Rezygnacja stanowi rozwiązanie
  jednostkowej Umowy sprzedaży Publikacji, natomiast nie stanowi ona samoistnej przesłanki
  rozwiązania Umowy Subskrypcji.
 23. Wydawca wskazuje, że powtarzające się Rezygnacje lub opóźnienia w uiszczaniu opłaty za
  zamówione Publikacje mogą być przyczyną wypowiedzenia Umowy Subskrypcji przez
  Wydawcę.
  § 6
  Odstąpienie od Umowy Subskrypcji
 24. W razie zamówienia przez Subskrybenta Subskrypcji na książki Wydawcy, Subskrybentowi
  będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje
  uprawnienie do odstąpienia od Umowy Subskrypcji w terminie 14 dni od dnia zawarcia
  Umowy Subskrypcji w oparciu o niniejszy Regulamin Subskrypcji. Uprawnienie do
  odstąpienia od Umowy nie przysługuje Subskrybentowi, który zamówił Subskrypcję na
  Przegląd Prawa Egzekucyjnego.
 25. Odstąpienie od Umowy może zostać dokonane w dowolnej formie i jest skuteczne od chwili
  doręczenia go Wydawcy; oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na
  przykład na formularzu, który stanowi załącznik do nr 2 do Regulaminu. W razie
  odstąpienia od Umowy po otrzymaniu Publikacji, Subskrybent będzie obowiązany do
  zwrotu na swój koszt Publikacji do Wydawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia
  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 26. Korzystający z prawa odstąpienia ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
  Publikacji będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Publikacji.
  § 7
  Koszty dostawy i zwrotu Publikacji
 27. Wydawca ponosi koszty opakowania i doręczenia Publikacji do Subskrybenta.
 28. W razie rozwiązania Umowy Subskrypcji, Rezygnacji pociągających za sobą obowiązek
  zwrotu Publikacji przez Subskrybenta lub odstąpienia od Umowy Subskrypcji, Subskrybent
  będzie obowiązany do poniesienia kosztu opakowania i przesyłki zwrotnej Publikacji.
 29. Wydawca nie odbiera przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.
  § 8
  Reklamacje
 30. Subskrybentowi przysługuje uprawnienie do składania reklamacji na sposób realizowania
  przez Wydawcę lub reprezentujące go osoby Umowy Subskrypcji.
 31. Reklamacje, o której umowa w ust. 1 powyżej można składać:
 32. w formie pisemnej – na adres Wydawcy;
 33. w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail nadaną na adres:
  info@taternik.org
 34. poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 32 258 16 45 od poniedziałku do
  piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00;
 35. Wydawca zobowiązuje się do rozpatrywania otrzymywanych reklamacji bezzwłocznie, nie
  później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 36. Wydawca będzie prowadził z Subskrybentem korespondencję w formie pisemnej, chyba że
  Subskrybent wyrazi zgodę na kontakt w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email.
 37. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wydawcę, Subskrybent będący konsumentem
  może zwrócić się o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu do powiatowego lub
  miejskiego rzecznika konsumentów właściwego dla miejsca zamieszkania konsumenta.
  Wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów
  konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii
  Europejskiej znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?
  event=main.home2.show&lng=PL. Informacje o polubownym rozwiązywaniu sporów
  konsumenckich znajdują się również pod adresem www.polubowne.uokik.gov.pl. Wydawca
  wyraża wolę uczestniczenia w polubownych metodach rozwiązywania ewentualnie
  zaistniałych sporów.
 38. Do reklamacji i roszczeń wynikających z umowy sprzedaży zawartej w ramach Usługi
  Subskrypcji stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu Sklepu.
  § 9
  Dane osobowe i informacje handlowe
 39. Administratorem ujawnionych danych osobowych Klientów jest Sprzedawca – Grupa Infomax
  Sp. z o.o. Sp. k., ul. Porcelanowa 11C, 40-246 Katowice.
 40. Dane osobowe przetwarzane będą na niniejszych podstawach prawnych oraz w oparciu o
  poniższe cele:
  a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes poprzez marketing bezpośredni w
  rozumieniu motywu nr 47 RODO);
  b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonania umowy) tj. realizacji złożonego zamówienia, oraz obsługa
  składanych skarg oraz reklamacji;
  c) ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes poprzez dochodzenie
  roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej;
  d) ewentualnie w razie wyrażenia zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie otrzymywania
  informacji handlowych lub na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
  automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
 41. Odbiorcami danych będą firmy przetwarzające dane w imieniu administratora (firmy
  informatyczne i hostingowe oraz firmy marketingowe), a także inne podmioty upoważnione na
  podstawie przepisów prawa.
 42. Dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim przepisy prawa nakazują
  przechowywanie danych, z zastrzeżeniem przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów
  prawa.
 43. A w razie wyrażenia zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO na otrzymywanie informacji handlowych
  lub na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
  wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – do momentu wycofania zgody.
 44. W związku z przetwarzanie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do:
  a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
  dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym
  momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem (w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub
  na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
  wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego). Zgodę można wycofać poprzez maila z
  cofnięciem zgody na adres: odo@grupainfomax.com
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 45. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem złożenia i realizacji zamówienia.
 46. W sprawie przestrzegania danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy:
  odo@grupainfomax.com
 47. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze
  sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia
  końcowego klienta. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
  a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  c) statystycznych.
 48. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego
  urządzenia końcowego, co może jednak utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze
  strony internetowej sklepu.
  § 10
  Możliwość zmiany Regulaminu Subskrypcji
 49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie
  przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia.
 50. Regulamin Subskrypcji i jego zmiany dostępne są w Sklepie internetowej w formacie, który
  umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Subskrypcji.
 51. Do zmiany Regulaminu Subskrypcji stosuje się odpowiednio postanowienia §12
  Regulaminu Sklepu.