REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TATERNIK.ORG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, działający pod adresem TATERNIK.ORG, prowadzony jest przez Grupę Infomax Sp. z o.o. z siedzibą w  Katowicach, ul. Porcelanowa 11c, 40-246, NIP 6282119085, KRS: 0000598471 („Sprzedawca”)

2. Sprzedawca udostępnia sklep internetowy poprzez Internet i stronę internetową, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem sklepu internetowego przez Zamawiających lub osoby trzecie.

4. Korzystanie z sieci Internet i z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez podmioty nieuprawnione. Rekomendowane jest stosowanie przez klientów programów antywirusowych i innych środków minimalizujących te zagrożenia

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Korzystanie ze sklepu internetowego polega na zapoznaniu się z treścią strony internetowej sklepu.
2. Sprzedawca podejmuje działania umożliwiające jak najszersze korzystanie ze sklepu internetowego, w tym z użyciem popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych, lecz nie gwarantuje, że korzystanie ze sklepu internetowego możliwe będzie w każdym wariancie konfiguracyjnym sprzętu.
3. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowymi warunkami dokonania zakupów jest rejestracja klienta, wybór towaru, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia do Sprzedawcy.
4. Aby dokonać rejestracji, klient zobowiązany jest wypełnić formularz na stronie sklepu internetowego i przesłać go do Sprzedawcy.
5. Wypełniając formularz klient powinien wypełnić co najmniej pola obowiązkowe. Dane w formularzu powinny być prawdziwe.
6. Wypełniając formularz klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem zaznaczając odpowiednią ikonę w formularzu.
7. Przesłanie formularza do Sprzedawcy oznacza:
a) przyjęcie do wiadomości i akceptację przez Klienta postanowień Regulaminu,
b) złożenie przez Klienta oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
c) wyrażenie zgody na przekazywanie informacji związanych z obsługą techniczną zamówień.
8. Zamieszczone na stronach sklepu informacje są zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia, stanowi złożenie przez klienta oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
9. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
10. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła klientowi emailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, będące oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
13. W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia Sprzedawca może:
a) zaproponować klientowi anulowanie całości zamówienia (zwolnienie Sprzedawcy z realizacji zamówienia);
b) zaproponować klientowi anulowanie zamówienia w części, w jakiej realizacja nie jest możliwa (zwolnienie Sprzedawcy z realizacji zamówienia w danym zakresie);
c) zaproponować klientowi podział zamówienia wraz ze wskazaniem terminu realizacji pozostałej części zamówienia (klient nie ponosi kosztów odrębnych przesyłek).
14. Ceny w sklepie internetowym są określone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy. Ceną wiążącą strony umowy jest cena wskazana w chwili składania zamówienia. Nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
15. Dopuszczalne są następujące metody płatności:
a) płatności internetowe tpay.pl
16. Jeśli Klient, który zamówił prenumeratę magazynu Taternik przez sklep internetowy taternik.org nie poinformuje Sprzedawcę o chęci zrezygnowania z prenumeraty przed upłynięciem okresu jej trwania, prenumerata ulega automatycznemu odnowieniu.
 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

1. Materiały dostępne w wersji elektronicznej możliwe są do pobrania bezpośrednio ze strony TATERNIK.ORG z zakładki „Moje Taterniki”. Dostęp do egzemplarzy elektronicznych możliwy jest po uprzednim zalogowaniu się na konto z którego zostało złożone zamówienie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od potwierdzania płatności.  Wersja elektroniczna jest dedykowana wyłącznie dla użytku własnego klienta.
2. Pozostałe towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany adresu dostawy Kupujący jest zobowiązany do poinformowania nas o tym mailowo (sklep@taternik.org). Zmiana adresu na swoim indywidualnym koncie nie powoduje zmiany adresu w bazie wysyłkowej, w związku z tym sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę wysłaną i dostarczoną pod niewłaściwy adres z powodu nieotrzymania stosownej wiadomości od Kupującego.
3. Egzemplarze „TATERNIKA” w przedsprzedaży wysyłane będą w ciągu 48 godzin od momentu ukazania się „Taternika” w sprzedaży.
4. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
5. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny TATERNIK.ORG, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa (adres info@taternik.org) lub formularz kontaktowy.

4. REKLAMACJE, GWARANCJE

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
2. Aby rozpatrzeć reklamację, klient powinien przesłać lub dostarczyć przedmiot reklamacji do Sprzedawcy, dołączając w miarę możliwości dowód zakupu. Sprzedawca zwraca udokumentowane koszty przesyłki reklamowanego produktu.
3. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci w ciągu 14 dni, na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy, pełną należność za reklamowany produkt.
5. Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.
6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych droga elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14  Dni Roboczych rozpatruje reklamacje i  udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

5. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ODSTĄPIENIE

1. Dopuszczalna jest rezygnacja z całości lub części zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały wysłane do klienta. Rezygnacja dokonana może zostać przez kontakt z Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia mu przedmiotu zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączony jest przez Sprzedawcę do dokumentacji dostarczonej wraz z produktem. Powyższe możliwe jest z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu, niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać bezpośrednio w biurze Sprzedawcy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez przesłanie adres na adres Sprzedawcy.
4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi będącemu Konsumentem w następujących wypadkach:
a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
c) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
e) dostarczania prasy .
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności klientom w ciągu 14 dni w przypadku:
a) rezygnacji z zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem;
c) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności poprzez serwis obsługujący płatności dotpay.pl

6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem ujawnionych danych osobowych Klientów jest Sprzedawca – Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k., ul. Porcelanowa 11C, 40-246 Katowice.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na niniejszych podstawach prawnych oraz w oparciu o poniższe cele:
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes poprzez marketing bezpośredni w rozumieniu motywu nr 47 RODO);
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonania umowy) tj. realizacji złożonego zamówienia, oraz obsługa składanych skarg oraz reklamacji;
c) ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes poprzez dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej;
d) ewentualnie w razie wyrażenia zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie otrzymywania informacji handlowych lub na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
3. Odbiorcami danych będą firmy przetwarzające dane w imieniu administratora (firmy informatyczne i hostingowe oraz firmy marketingowe), a także inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, z zastrzeżeniem przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
5. A w razie wyrażenia zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO na otrzymywanie informacji handlowych lub na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – do momentu wycofania zgody.
6. W związku z przetwarzanie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego). Zgodę można wycofać poprzez maila z cofnięciem zgody na adres: odo@grupainfomax.com
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem złożenia i realizacji zamówienia.
8. W sprawie przestrzegania danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: odo@grupainfomax.com
9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego klienta. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) statystycznych.
10. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co może jednak utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony internetowej sklepu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu i zastępuje poprzednie regulaminy. Treść Regulaminu można utrwalić poprzez wydrukowanie, zapisanie lub pobranie z Internetu w każdej chwili.
2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej sklepu przez okres co najmniej 7 kolejnych dni.
3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed zmiana Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@taternik.org
6. Regulamin obowiązuje od dnia 02-10-2023.