WZD PZA: Nowe władze – stare problemy.

24 maja, 2016

XIX Walne Zgromadzenie Delegatów PZA (Podlesice 21-22 maja 2016) miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Tym samym najważniejszym punktem obrad był wybór nowego Prezesa oraz Zarządu na kolejne trzy lata. A ze względu na ustawowe ograniczenie ilości kadencji wiadomym było, że nastąpi zmiana na najwyższym stanowisku – po 15 latach prezesury Janusza Onyszkiewicza.

Zmiana porządku obrad przesunęła wybór Prezesa na sobotę. Większość delegatów oceniła pozytywnie taką roszadę, gdyż dawała możliwość niejako spokojniejszej pracy delegatów zarówno w komisjach roboczych, jak i przy wyborze kandydatów na członków Zarządu oraz opracowywaniu wniosków programowych.

Jedynym kandydatem na stanowisko Prezesa PZA był Piotr Pustelnik, który w tajnym głosowaniu uzyskał 73 głosy za, a zaledwie 1 – przeciw, przy 74 głosach oddanych. Oczywiście jak można było się spodziewać przy takim wyniku, wybór wzbudził powszechny aplauz delegatów.

Wybór członków kolejnych organów statutowych odbył się w niedzielę. Komisja-Matka oceniła kandydatury 10 członków Zarządu, natomiast kandydatura Jerzego Rostafińskiego padła z sali ze strony KW Warszawa (na prośbę Piotra Pustelnika). Pełny skład prezentujemy poniżej. Tuż po zamknięciu WZD ukonstytuował się Zarząd PZA uzupełniając Prezydium: Leszek Cichy – Wiceprezes, Piotr Xięski – Wiceprezes oraz Marek Wierzbowski – Sekretarz Generalny.

Choć początkowo zgłoszono jedynie konieczność powołania komisji roboczej ds. Kwartalnika „Taternik” to jednak w ostateczności delegaci mogli uczestniczyć również w pracach zespołów w sprawach tatrzańskich, wspinaczki wysokogórskiej, wspinaczki sportowej oraz etyki. Wyniki rozmów oraz ewentualne wnioski uchwał zostały przedstawione w dniu kolejnym, łącząc tym samym dyskusję z ostatnim punktem obrad – poświęconym nakreśleniu zarówno szczegółowych jak i ogólnych kierunków działania Związku.

Delegaci pokazują swoją siłę... ;)
Delegaci pokazują swoją siłę… 😉

 

Wkrótce zostanie opublikowany szczegółowy protokół oraz uchwały tegorocznego Walnego Zgromadzenia Delegatów – niemniej warto zasygnalizować pewne kwestie poruszone podczas prac komisji, jak i na forum zjazdowym. Największe kontrowersje wzbudziła sprawa finansowania „Taternika” z dodatkowej składki dla członków klubów PZA. Ostatecznie delegaci zdecydowali o utrzymaniu składki – kosmetycznie zmieniając jej nazwę na „opłata medialna” oraz kontynuowaniu programu naprawczego. Przy okazji warto zwrócić uwagę na podział głosów delegatów – młodsi w większości byli przeciwni.

Sporą dyskusję wzbudził również wniosek o przyjęcie uchwały dotyczącej wybierania przez WZD koordynatora Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” na kadencję 3-letnią. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność większej transparentności oraz kontroli nad działaniami NS, jednak ze względu na to, że PZA jest tylko częścią Inicjatywy skupiającej również inne środowiska wspinaczkowe, media branżowe oraz Fundację Kukuczki – nie było możliwe przyjęcie uchwały w takiej formie. Delegaci będą natomiast oceniali sprawozdania z działalności koordynatora NS, udzielając rekomendacji (lub nie) do dalszych ustaleń pomiędzy podmiotami tworzącymi Inicjatywę.

W sprawach tatrzańskich poruszono między innymi kwestie dostępowe dla narciarzy wysokogórskich (dążąc do stanowiska zrównania ich ze wspinaczką) oraz wzbudzającą emocję sprawę wprowadzenia Elektronicznego Systemu Rejestrującego działalność wspinaczkową na ewentualnie nowych obszarach udostępnionych. Dążeniem części delegatów było zobligowanie Zarządu do aktywnego przeciwstawiania się wprowadzeniu ESR. Natomiast wielokrotnie zostało podkreślone ze strony Zarządu, że obecnie system nie jest planowany do wdrożenia, ani nie ma takiego dążenia również ze strony TPN oraz Ministerstwa Środowiska. Z kolei w trakcie prac tematycznej komisji roboczej zaznajomiono delegatów z prowadzonymi rozmowami z TPN, pochylono się nad sprawniejszym obiegiem i wymianą informacji w sprawach tatrzańskich. Właściwą reprezentatywność uprawianych dyscyplin w Tatrach ma zapewnić udział w pracach stałej Komisji Tatrzańskiej również osób związanych ze środowiskiem skialpinistycznym. 

Na forum wyniki swoich obrad przedstawiła również robocza komisja zajmująca się etyką. Choć nie sformułowała ona żadnych wniosków uchwałowych to jednak podkreślono, że wciąż istnieje etyka braterstwa liny. Z drugiej strony zwrócono uwagę, że ocena decyzji i działań w górach najwyższych powinna uwzględniać deteriorację wysokościową.

Z kolei zespół roboczy poświęcony wspinaczce wysokogórskiej poruszył konieczność wcześniejszego zgłaszania wypraw (ze względu na wymogi MSiT) oraz określenia minimalnych wymagań dla wspinaczy ubiegających się o dofinansowanie. Natomiast w sprawach wspinaczki sportowej głównym tematem było wprowadzenie regulaminu przynależności klubowej zawodników startujących w zawodach.

WZD podjął także dezyderaty, które będą realizowane w miarę możliwości. Znamiennym dla sytuacji Związku będzie dążenie do powołania stałej Komisji Prawnej. Drugim ważnym postulatem jest stworzenie materiałów informacyjnych (co najmniej w języku angielskim) prezentujących polskie dokonania w alpinizmie.

Czekając na pełny protokół obrad, który ukaże się na stronie internetowej PZA – polecamy najbliższy czerwcowy numer Taternika na łamach którego będzie można przeczytać rozmowę z Piotrem Pustelnikiem oraz relację ze zgromadzenia.


 

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Prezes;

Marek Wierzbowski, Sekretarz Generalny;

Leszek Cichy, Wiceprezes;

Piotr Xięski, Wiceprezes;

Piotr Kubicki, Skarbnik;

Iwona Bocian;

Arkadiusz Brzoza;

Miłosz Jodłowski;

Arkadiusz Kamiński;

Marek Kujawiński;

Jerzy Rostafiński;

Monika Strojny.

 

Komisja Rewizyjna:

Marek Janas,

Paweł Kubalski,

Wojciech Łukasik,

Ryszard Urbanik,

Michał Waś.

 

Sąd Koleżeński:

Marek Grochowski,

Zofia Gutek,

Rafał Kardaś,

Ryszard Kowalewski,

Hanna Wiktorowska.

Udostępnij wpis

Przeczytaj również